รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานของ

เอกสารการสมัครเข้าทำงาน  ทางบริษัท  ไพศาล  เฟอร์นิเจอร์  ๖๘๕๙  จำกัด

  1. รูปถ่าย จำนวน  2  ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน ( ถ่ายเอกสาร )  จำนวน  1  ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ถ่ายเอกสาร )  จำนวน  1  ใบ
  4. จบวุฒิ ม.3  ขึ้นไป
  5. อายุไม่จำกัด
  6. รับเฉพาะพนักงาน ชาย
  7. มีประกันสังคม
  8. มีแบบฟอร์มชุดพนักงานพร้อม
  9. และเอกสารอื่นๆ ในการสมัครพนักงาน

กรุณาแต่งกายสุขภาพมาสมัครพนักงาน  กับทาง  บริษัท  ไพศาล  เฟอร์นิเจอร์  ๖๘๕๙  จำกัด

Contact US

บริษัท  ไพศาล  เฟอร์นิเจอร์  ๖๘๕๙ จำกัด
PAISAN  FURNITURE  6859  Co.,Ltd.

เลขที่  59/1  หมู่  8  ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel.  02-816-2519  Fax. 02-816-1441
E-mail :  Paisan.59decor@gmail.com

Fanpage